Trening je namijenjen:

 • menadžerima i osobama na rukovodećim pozicijama
 • komunikatorima, odnosno osobama koje tvrtku zastupaju u javnosti
 • voditeljima ureda za odnose s javnošću i glasnogovornicima
 • osobama koje javno nastupaju pred užim ili širim auditorijem
 • osobama kojima je cilj uspješno predstavljanje ideja i stavova
 • svima koji žele unaprijediti svoje retoričke sposobnosti

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • unaprijediti znanja stečena na početnom treningu javnog nastupa
 • intenzivnim vježbama za kontrolu glasa iskoristiti svoje glasovne mogućnosti
 • na odgovarajući način upotrijebiti svoje komparativne prednosti u javnom govoru
 • osnažiti alate za postizanje stila i osobnosti u javnom govoru
 • upoznati se s dijaloškim vrstama javnog govora (diskusija, debata)
 • pripremiti odgovarajuću argumentaciju za javnu debatu
 • pripremiti kontraargumentaciju (preduhitriti suparnika) za javnu debatu
 • izbjegavati, odnosno prepoznati erističke smicalice i trikove suparnika
 • definicija krize
 • vrste krize
 • kako reagirati na krizu
 • vremenski razvoj krize
 • vježba: simulacija krize

Kratki sadržaj treninga:

Dan prvi – 8 školskih sati

 • definiranje prioriteta praktikuma prema potrebama sudionika
 • logika u govoru – vjeruju li nam, i zašto?
 • vrste dokaza i njihovo korištenje
 • logičke pogreške i njihovo prepoznavanje
 • vježbe argumentiranja i uspješnog vođenje dijaloga
 • tipovi debate i načini debatiranja
 • odnos prema suparniku i publici u javnoj debati
 • propitivanje suparnika i odgovaranje na pitanja suparnika i publike
 • neverbalna razina javne debate – kontrola situacije
 • mediji za debatu – javnost, radio, televizija
 • priprema i izvođenje (snimanje kamerom)
 • analiza snimljenog materijala

Dan drugi – 8 školskih sati

 • alati za formiranje stila i osobnosti u javnom govoru
 • efekti u prezentaciji
 • uporaba alata za postizanje poetičnosti (igre riječima, parafraziranje, sinonimi, slike…)
 • tipične pogreške u javnom govoru
 • jačanje samopouzdanja
 • jezik javnog nastupa
 • vježbe kontrole glasa i neverbalnih znakova
 • odgovaranje na (neugodna) pitanja i verbalne napade
 • komunikacija pred kamerom
 • zakonitosti medija: izjava za radio/televiziju
 • retorički alati u kriznom komuniciranju

Dan treći – 4 školska sata

 • izvođenje govora (snimanje)
 • analiza govora
 • individualni savjeti za poboljšanje govorničkih sposobnosti
 • prilagodba nastupa konkretnoj situaciji i potrebama
 • evaluacija

Metode rada:

 • prezentacija
 • interaktivne individualne i grupne vježbe
 • priprema i izvođenje prezentacije
 • snimanje kamerom i analiza

Trajanje treninga:

 • 20 školskih sati