Trening je namijenjen:

 • poduzetnicima, menadžerima
 • bankarima, brokerima, investicijskim i financijskim analitičarima
 • investitorima
 • djelatnicima u računovodstvu, kontrolingu, reviziji i financijama

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati se sa znanjima koja omogućuju pravilno i proaktivno sudjelovanje u realizaciji „dobitne kombinacije“: porast efikasnosti (ili „operativne izvrsnosti“, ili „raditi stvari na pravi način“) i efektnosti (ili „poslovne izvrsnosti“, ili „raditi prave stvari“)
 • naučiti kako promatrati i učiti iz prošlosti, razumjeti sadašnjost te prognozirati budućnost na više načina izrađujući i analizirajući temeljna financijska te menadžerska i druga izvješća

Kratki sadržaj treninga:

 • temeljna financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvješće o novčanom tijeku indirektnom metodom, bilješke)
 • zakonski okviri i podloge za izradu eksternih izvješća
 • ključni financijski pokazatelji poslovanja (područja primjene, standardi i mjere, koncepti mjerenja i povezivanja vrijednosti pojedinih pokazatelja)
 • modeli jednostavnih i kompleksnih periodičnih i godišnjih menadžerskih izvješća za potrebe pojedinih poslovnih funkcija i različitih organizacijskih i upravljačkih nivoa

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe analize financijskih izvješća i izrade specifičnih menadžerskih izvješća
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 8 školskih sati

Financijska izvješća izrađena za potrebe obveznog javnog izvještavanja predstavljaju vrijedne izvore informacija za sve zainteresirane eksterne dionike: dioničare, kupce, investitore, dobavljače, druge partnere, porezne i druge nadzorne institucije. To su „bilanca stanja“, „račun dobiti i gubitka“, i posebno interesantno „izvješće o novčanom toku“. Izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu, računovodstvenim standardima, standardima financijskog izvještavanja i dobrim praksama poslovne etike. O nalazima iz tih izvještaja ovisne su cijene dionica, visina porezne obveze, odluke kreditora o plasmanima, visinama kamatnih stopa i kolateralima.

Osim obvezujućeg eksternog izvještavanja, u poduzetničkim organizacijama razvijaju se sustavi menadžerskog internog izvještavanja u svrhu praćenja realizacije planova, promatranja područja unaprjeđenja i otklanjanja smetnji i potencijalnih rizika. Da bi se iz ogromnog broja informacija, prepoznale one relevantne, i osigurala njihova ažurnost i kontinuirana dostupnost, potrebno je kreirati dobar sustav menadžerskih izvješća, kombinirajući kvantitativne i kvalitativne pokazatelje. Tako uređen interni izvještajni sustav osigurava da se na proaktivan način donose dobre i još bolje odluke i pravedno i pravilno utvrđuje odgovornost za dobre ili loše poslovne rezultate, razloge uspjeha ili neuspjeha. Sve to pozitivno utječe na uravnoteženo poboljšavanje organizacijske izvrsnosti, stvaranje i jačanje preduvjeta za održiv i dugoročan rast i razvoj.