Trening je namijenjen:

 • poduzetnicima
 • menadžerima
 • specijalistima za financije,
 • project managerima
 • svima koji planski budžetiraju

Polaznici će naučiti sljedeće:

 • upoznati polaznike s aktivnostima u postupku planiranja: analitičkim tehnikama eksternog i internog okruženja, postupkom provjere i definiranja strateških namjera i odabira strategije, značajkama i sastavnicama operativnih planova, postupcima pri odabiru ciljeva, mjera i metrika, njihovim kvantificiranjem, te kako učiti (individualno i organizacijski) i motivirati uz pomoć planova.
 • saznati kako: predviđati, organizirati, odabrati i pozicionirati ljude, definirati ključne inicijative i aktivnosti, planirati materijalne i nematerijalne resurse, te pokretače pretvoriti u brojke i postotke odnosno izraditi financijski plan (budžet).

Kratki sadržaj treninga:

 • analize internog i eksternog okruženja (pestle, djelatnost, tržište, konkurencija, ranjivost, aktualna organizacija, povijesni rezultati i pokazatelji)
 • provjera strateških namjera (misija – vrijednosti – vizija – temeljne vrijednosti – dugoročni ciljevi) i odabrane strategije
 • ocjena razvojnih mogućnosti i rizika, analiza portfelja proizvoda i usluga (bcg matrica)
 • segmentacija tržišta, utvrđivanje komercijalnih i financijskih potencijala postojećih i potencijalnih kupaca
 • planiranje organizacije i ključnih inicijativa (strateška mapa)
 • planiranje troškova i ulaganja i mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja
 • izrada financijskog plana (budžeta) – račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, novčani tok

Praktični dio sastoji se od timskih vježbi:

 • analiza atraktivnosti gospodarske grane porterovih 5f
 • financijska analiza poslovanja u povijesnom razdoblju
 • izračun točke pokrića
 • izračun potrebe za obrtnim sredstvima
 • vrednovanje investicijskih odluka

Metode rada:

 • predavanje
 • vježbe
 • individualni i timski rad
 • dijalog
 • razmjena
 • znanja i iskustva

Trajanje treninga:

 • 16 školskih sati

Neovisno o tome je li poslovni subjekt u razdoblju stagnacije, rasta ili krize, a uvažavajući okolnosti iz internog i eksternog okruženja, njegov menadžment i ključno osoblje obavezni su predviđati budućnost. Obavezni su planirati organizaciju i procese kojima će realizirati strateške namjere i strategije te ostvariti rezultate kojima se potvrđuju konkurentnost, održiv rast i razvoj.

Informacije kojima ljudi raspolažu te njihova spoznajna i stvaralačka moć ograničeni su rizicima i neizvjesnošću što se reflektira na kvalitetu planova, i kasnije, njihovu implementaciju i provedbu. Planiranje je proces postavljanja ciljeva, izbor smjerova djelovanja, odabir raspoloživih i dostupnih resursa, te određivanje odgovornosti poslovnih funkcija i ljudi za postizanje ciljeva. Planiranje uključuje raščlanjivanje prigoda i prijetnji iz okruženja, vlastitih snaga i slabosti, odabir alternativnih smjerova (više scenarija), te postavljanje prioriteta.


Planiranje je racionalan pogled u budućnost i najbolja priprema za buduće događaje, a poslovni plan je temeljni dokument u kojem poslovni subjekt iskazuje svoje ambicije i mogućnosti u funkciji postizanja poslovnog uspjeha u određenom vremenskom razdoblju.