NA KOJI NAČIN RADIMO

Naš način rada temelji se na osobitostima tima i pojedinaca
te uključuje primjenu SIGMA metode rada.

Ova metoda plod je dugogodišnje prakse naših stručnjaka koji primjenom
multidisciplinarnih znanja i vještina postižu sjajne rezultate
u razvoju poslovnih i osobnih vještina. Primjenjujemo suvremene
principe podučavanja odraslih uvažavanjem različitih stilova usvajanja
znanja.

Primjena SIGMA metode rada u kreiranju i izvedbi
treninga/radionica i programa pokazala se izrazito učinkovita, a u
njene rezultate uvjerili su se brojni polaznici naših edukacija.

Educamix Sigma metoda rada


P r i m j e n a  S I G M A  m e t o d e  s t v a r a
p o t i c a j n u  k l i m u,  m o t i v i r a  z a
d a l j n i  r a d  i  n a p r e d a k  t e  o l a k š a v a
p u t  d o  ž e l j e n o g  c i l j a .

Educamix Sigma metoda rada

Sastoji se od 5 koraka:

Stock taking / Analysis
Intenzivna dubinska analiza

Individualization / Personalization
Individualni pristup

Growth / Learning
Usvajanje i razvoj vještina kroz primjere i praksu

Map of Development
Izvještaji s preporukama za daljnji razvoj kompetencija

Assessment / Evaluation
Procjena usvojenog znanja i vještina


 

E D U C A M IX

   F O R M U L A  Z A 

U Č I N K O V I T O S T

Educamix sigma formula

Stock taking / Analysis
Intenzivna dubinska analiza

Kreiranju što kvalitetnijeg sadržaja edukacije prethodi intenzivna i sveobuhvatna
dubinska analiza koja podrazumijeva identificiranje stvarnih potreba
kompanije i zaposlenika putem on-line upitnika, identificiranje specifičnih
kompetencija zaposlenika, te intervjuiranje polaznika. Sukladno dogovoru u
pripremne radnje uključit ćemo i praćenje načina rada na samom radnom
mjestu. U ovoj fazi nam je od presudnog značaja prikupljanje svih relevantnih
informacija potrebnih za kvalitetno kreiranje sadržaja edukacije.

Individualization / Personalization
Individualni pristup

Ključ uspjeha ovog koraka leži u prilagodbi sadržaja edukacije svakoj pojedinoj
grupi polaznika uvažavajući osobitosti polaznika, njihovo znanje i stupanj
razvijenosti vještina, a uspjeh jamči sposobnost naših stručnjaka/trenera da
sadržaj prenesu na kreativan, dinamičan, interaktivan i poticajan način.

Growth / Learning
Usvajanje i razvoj vještina kroz primjere i praksu

Najučinkovitija metoda prijenosa znanja i razvoja novih vještina je vježbanje
samih polaznika kroz primjere iz svakodnevne prakse (case study). Dosadašnja
praksa pokazala je da se iskustva najbolje razmjenjuju kroz rješavanje
situacijskih slučajeva.

Map of Development
Izvještaji s preporukama za daljnji razvoj kompetencija

Na kraju svakog in-house programa edukacije klijent dobiva analizu i stručno
izvješće sa smjernicama za daljnji razvoj kompetencija polaznika uz grafički
prikaz analize evaluacijskih upitnika.

Assessment / Evaluation
Procjena usvojenog znanja i vještina

Po završetku edukacije, sukladno dogovoru, vršimo procjenu usvojenih znanja
i vještina koje polaznici primjenjuju u svom radu kako bi dobili uvid u učinkovitost
edukacije (uključuje praćenje načina rada na samom radnom mjestu
i/ili putem follow-up radionica).